محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که تریاک از بهر بیماری خورد ، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود . اگر به خلاف این بود ، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است . اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد . چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطری رهائی می یابیم . دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسی می‌دهید ، بیانگر آن است که بیماری یکی از نزدیکان شما را تهدید می‌کند . اگر کسی نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند ، به معنای جدایی از دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید