محمدبن سیرین گوید :

تسبیح کردن به خواب ، مطیع بودن است بر فرمان حق . اگر بیند تسبیح می کرد ، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد . اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد ، ولکن او را در آن اجر و ثواب است . اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد ، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد . اگر این خواب را والی بیند ، دلیل که او را آبادانی ولایت رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید . داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد . اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود . اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم . اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید