لوک اویتنهاو می گوید :

تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

2ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، علامت آن است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید روی تشکی دراز کشیده‌اید ، به این معنا است که مورد اتهام قرار می‌گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید