آنلی بیتون می‌گوید :

اگر مردی در خواب مشاهده کند که دو زن دارد ، به این معنا است که از موضوعی واهمه دارد . اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد ، بیانگر آن است که دست به کارهایی می‌زند که رسوایی به همراه دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید