محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده گردد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر زندانی است رهائی یابد . اگر در سفر بود به سلامت بازآید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، دلیل که از او به مردم منفعت رسد . اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، و بها می ستد ، دلیل که اندوهگین شود و متفکر .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید