منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تقویم

یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است .

تقویم

اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند .

تقویم

اگر دیواری باشد و در خواب مشاهده کنیم

تقویم

ی به دیوار چسبیده که به ما تعلق دارد و حفاظی برای آن نیست گویای آن است که رازی از ما فاش می شود . چنانچه

تقویم

به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشیم چیزی هست که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران از آن مطلع نشوند . اگر

تقویم

کهنه باشد برای ما غم و اندوه پیش می آید . اگر

تقویم

کهنه به کسی بدهیم موجب ملال و اندوه دیگران می شویم همین طور است اگر

تقویم

کهنه و قدیمی از دیگری بگیریم خودمان غم دار و ملول می گردیم .

تقویم

سال نو شادی و فرح است که به استقبال آن میرویم .

تقویم

پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بیرون میرود .

تقویم

مچاله چروک و کثیف گویای آشفتگی کارهاست که در نتیجه غم و رنج همراه می آورد . اگر تعدادی

تقویم

داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم .

لوک اویتنهاو می گوید :

تقویم

خواندن آن : شما به پیری خواهید رسید ، زندگی طولانی

دیدن آن : شما منتظر خبری هستید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

تقویم

در خواب ، دلالت بر آن دارد که اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختی ناپایداری خواهید داشت . 2ـ اگر خواب ببینید مشغول تماشای اعداد و روزهای

تقویم

هستید ، دلالت بر آن دارد که اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد داد و از این بابت نگران خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

خریدن

تقویم

نو در خواب ، نشانه‌ی همنشینی با افراد جدید است . اگر در خواب مشغول مطالعه‌ی

تقویم

باشید ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است .
آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید