هانس کورت می‌گوید :

دیدن تله در خواب ، بیانگر گرفتاری و توطئه‌ی دشمنان است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تله موش خالی در خواب ، نشانه‌ی آزار و اذیت دشمنان است . اگر خواب ببینید موشی در تله گیر افتاده ، به معنای آن است که درگیر مشکلات خواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایی کار می‌گذارید ، یعنی توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . دیدن حشرات ، بیانگر آن است که عده‌ای بر علیه شما نقشه می‌کشند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید