منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است . چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته اید ـ در صورتی که تلویزیون محور خواب شما باشد ـ به سفر می روید . اگر دیدید که چندین تلویزیون دارید که همه روشن هستند و برنامه های مختلف دارند سفری برای شما پیش می آید که طی آن نقاط و شهرهای مختلف را خواهید دید . اگر در خواب روی صفحه تلویزیون مسجد یا بناهای مذهبی دیدید به سفر زیارتی و یا به سفر حج می روید . اگر در تلویزیون تک چهره ای که دیدید بیگانه بود دوستی را ملاقات خواهید کرد و اگر آشنا بود با شخصی بیگانه ولی مهم برخورد خواهید داشت .

مولف گوید :

دیدن تلوزیون در خواب در صورتی که موضوع خواب را شامل شود به صورتهای مختلف می تواند باشد

اگر در خواب منتظر اخبار نشسته اید یا به آن گوش می دهید می توان گفت باید منتظر خبری باشید

اگر به یک سریال پرهیجان نگاه می کنید می توان گفت روز پر اضطراب و نگرانی در پیش خواهید داشت

نگاه کردن به یک برنامه غمگین می تواند روز غمناکی را پیش رو داشته باشد

نگاه کردن به یک فیلم علمی روز پر جستجو و پر فکری در پیش خواهید داشت

در کل می توان به تلوزیون به دید یک خبر نگاه کرد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید