آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است .

2ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

3ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانة آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .

4ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تمبرهای خارجی در خواب نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید