منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد . اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است . تمشک غم و غصه های اندک است که چون جمع شوند می توانند کوهی از غم فراهم آورند که دل توانایی قبول آن همه غم را ندارد . چنانچه در خواب دیدید که در صحرا هستید و تمشک جمع می کنید با غم های کوچک رو به رو می شوید . چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می شود . اگر بوته تمشک در خا نه داشتید اندوهی خانوادگی خواهید داشت که ریشه در بطن روابط فامیلی دارد . اگر در خواب دیدید که تمشک چیده اید و به کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید . اگر ظرف تمشک از دست شما به زمین بیفتد خوب است چون گویای مقاومت شما در مقابل غمهاست و این که بالاخره مشکلات را از میان بر می دارید و از غم می رهید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تمشک در خواب ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . خوردن تمشک ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوشایند است . جمع کردن تمشک ، بیانگر پیدا کردن یک دوست خوب است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تمشک در خواب ، علامت آن است که پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید که آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند تمشک می خورد ، نشانة آن است که در محیط اجتماعی بدگویی و کینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب می سازد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید