لیلا برایت می‌گوید :

تنبلی در خواب ، نشان‌دهنده‌ی بیماری است که باید بیشتر مراقب خود باشید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس می کند .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و کاهل است ، علامت آن است که خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 214
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید