به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام .

محمدبن سیرین گوید :

اگر غریدن تندر با باران باشد ، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان . اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید ، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر .

ابراهیم کرمانی گوید :

غریدن رعد اندک و باریدن باران اندک ، دلیل بر ترس کاری است از دعای زاهدان و صالحان .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن تندر بر پنج وجه است .

اول : عذاب .

دوم : حکمت .

سوم : زحمت .

چهارم : هیبت وصولت .

پنجم : خشم پادشاه .

اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید ، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید .

اگر بین باران و رعد ، برق است ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه ، ترس و بیم بود .

اگر بیند باران ژاله همی بارید ، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید .

اگر بیند تندر سخت بغرید ، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود .

اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است ، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است که شغل شما تهدید به شکست خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید