محمدبن سیرین گوید :

تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر بیند تنور در دست داشت ، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه . اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری کدخدائی وی . اگر بیند در تنور نان می پخت ، دلیل که بر قدر آن نان ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در تنور لختی آتش است بی روشنائی و بر بالای تنور شعاع آتش می تافت و دود نبود ، دلیل که به سفر بیت المقدس رود یا حج کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد .

اول : خیر و منفعت بود ، خاصه که نووتازه ساز باشد .

دوم : مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد . چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می یابید و معاش شما وسیع و زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می گردند . حال اگر تنور آتش داشته باشد و در ان نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می شود . هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد . چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می پزد و یا دیگری می پزد و او کمک می کند و نان می گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت . اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می پزد و او نان می گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت . اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می یابد و مشغول می شود . دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است . این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است و برخی از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسزش را از دست می دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته اند . چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد . چنانچه زنی ببیند که در خانه اش دو تنور است گرفتار هوو می شود یا اگر ببیند شوهرش نان می پزد تعبیر همین است . اگر ببیند که از تنور آتش بر می دارد صاحب فرزند می شود که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده ، برای دختر دم بخت شوهر و ازدواج است و برای پسر جوان کسب و پیشه . برای بیمار شفای عاجل و برای وامدار و بدهکار ادای دیون و روی هم رفته دیدن تنور مبارک است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید