محمدبن سیرین گوید :

اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد ، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود . اگر به خلاف این بیند بد بود .

جابر مغربی گوید :

اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد ، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد . اگر بیند در آنجا طعام تنگ است ، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز درخواب نیکو نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید