منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند . اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید به شرافت او معترف خواهید شد . برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است .

لوک اویتنهاو می گوید :

تهمت زدن دعوا

به خود تهمت زدن : خوشبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد ، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید . اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند ، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‌زند ، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید