منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها است . اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر می دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می شوید . آن چه درباره پلو و برنج پخته گفتم درباره ته دیگ صدق نمی کند . البته ته دیگ هم برنج پخته است اما تعبیری کاملا متفاوت دارد . ته دیگ غم کهنه مالی است نه عاطفی و احساسی و به زبان دیگر ( کاسه کوزه ای ) است که بر سر بیننده خواب شکسته و در پایان کار همه گناهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته دیگ می افکند . چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می کنیم و می خوریم با غم و غصه ای که اتفاق و دنباله اش به ما رسیده دست و پنجه نرم می کنیم . اگر در خواب ببینیم که پلو پخته و بخشی بزرگ از آن ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری است که به آن امید زیاد داشتیم و داریم . چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده به شوهرش زیان مالی وارد می آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد . ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید