محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند توبه نمود ، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند ، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

توبه کردن در خواب ، بر چهار وجه است .

اول : پشیمانی از گناه .

دوم : رضا وخشنودی خدا .

سوم : راه آخرت .

چهارم : سعادت .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید ، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناگوار است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید