توت شیرین خوردن در خواب ، روزی است و خوردن خرتوت ، غم و اندوه است .

محمدبن سیرین گوید :

توت شیرین به هنگام خود خوردن ، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد . اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند ، نیکوتر است . اگر نه به وقت آن بود ، دلیل بر غم و اندوه کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند توت شیرین می خورد ، دلیل که از مردی جوانمرد ، صلت وعطا یابد . اگر بیند که خرتوت همی خورد ، دلیل که غمگین و متفکر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن توت در خواب بر سه وجه است .

اول : مال دنیا ،

دوم : منفعت از کسب خویش ،

سوم : دعوا و نزاع از برای زن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

توت دو نوع داریم . یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد . دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم . توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم . کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه های بیگانه نیز موردی نیافتم که از خر توت تعریف شده باشد مخصوصا در مورد ترشی آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را چشیدید به هیچ وجه خوب نیست . اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود . چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیحی خاص خود دارد . اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است ، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد . خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز ، به اندازه عمر درخت توت ، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود . اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها ( منهای خانواده ) سودی می برید و شیرین کام می شوید . اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد . به زبان دیگر دزدانه سود می برید . حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است . معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود . البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می یابد . اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می شود و دختر می آورد . اگر پدری ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شوند . خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است . برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن توت سفید در خواب ، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته هایتان خواهد شد . برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد .

2ـ خوردن توت سفید در خواب ، نشانة نومید شدن و یأس شدید است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب مشغول جمع‌آوری توت فرنگی باشید ، بیانگر داشتن روابط عاشقانه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید