آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

2ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تور ماهیگری در خواب ، بیانگر آن است که موضوعی موجب خشم و عصبانیت شما می‌گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید