منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

توپ بازی ) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند . فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند . توپ در خواب سراب است . سرابی فریبنده که چون به آن می رسید خاک می یابید و عطش در شما باقی می ماند . چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید ( در صورتی که فوتبالیست و والیبا لیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید ) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید . در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید . اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد . در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید . اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید . عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید . دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

توپ - بازی – یا بادکنک : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید

لیلا برایت می‌گوید :

بازی کردن با توپ ، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما رو می‌آورد . اگر در خواب با توپی برخورد کنید ، نشانه‌ی آن است که دچار دردسر و گرفتاری می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 40
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید