محمدبن سیرین گوید :

تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است ، مگر اندک بود . اگر به وقت خود بود ، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود ، لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود ، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است

اول : بلا .

دوم : خصومت ودشمنی .

سوم : لشگر .

چهارم : فحطی .

پنجم : بیماری .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت . در بیداری اگر تگرگ ملایم باشد نه فقط از آن بدمان نمی آید و از زیر آن نمی گریزیم بل که سر و دست خود را زیر رگبار تگرگ می گیریم و با دانه هایش بازی می کنیم ولی اگر شدید و درشت باشد حتی بعید نیست سرها و شیشه ها را بشکند و دیده شده که شیشه اتومبیل را نیز شکسته است . همین حالت در خواب هست . اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است . نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می آید از رحمت و نعمت بهره مند می شویم و اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می شویم . دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست . به هر رنگی که باشد . اگر آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نیکو است چون این معنی را می رساند که فتنه خاموش می شود و حادثه ای که قرار است به بیننده خواب آسیب برساند خنثی می گردد . مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار نقار و گفتگوی خانوادگی است . اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می بارد و در خانه شما نمی ریزد خواب شما می گوید از یک رنج عمومی مصون می مانید . عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهمی ندارند .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن تگرگ نعمت راحت خرمی بیند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می کند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .

3ـ اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است که با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‌اید ، بیانگر اختلافات خانوادگی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید