آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب به کسی تیراندازی می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد . اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می‌گیرید ، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه می‌شود . اگر ببینید که شما را تیرباران می‌کنند ، یعنی در شغلتان پیشرفت می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید