آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خواب تیرو کمان ، نشانة آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

2ـ خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید