محمد بن سیرین گوید :

تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید ، خواهد که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر کارش نفرمایند .

جابرمغربی گوید :

تبر در خواب مردی است ترسنده . اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند . اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد . اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد . داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است . اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم . اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد . اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت . اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد . اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید ، نشانة آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانة آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید