آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

2ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که تیغی به دستتان فرورفته ، یعنی باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید . اگر خواب ببینید که در تیغستانی گیر افتاده‌اید ، نشانه‌ی آن است که به دام افراد حیله‌گر می‌افتید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید