لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تیغ در خواب نشان‌دهنده‌ی بروز مشکلات و گرفتاری‌ها است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می کنید ، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

4ـ دیدن تیغ شکسته در خواب ، علامت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید