محمدبن سیرین گوید :

جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند . اگر بیند که خانه را به جارو می رفت ، دلیل که مالش ضایع شود . اگر بیند خانه کسی می رفت ، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است .

اول : خادم ،

دوم : منفعت ،

سوم : کسی که از مردم تقاضا می کند جیزهایی را که دارند به او بدهند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن . عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود . معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است . زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد . جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست . مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد . جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود . جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید . جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود . اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند . دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است . دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است . اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید .

لوک اویتنهاو می گوید :

جاروکردن : آدمهای به ظاهر دوست

جارو : اختلاف در درون خانواده

جاروی کهنه : یک دیدار

جاروی تازه : آدمهای به ظاهر دوست

خریدن یک جارو : اختلاف با افراد خانواده

سوار جارو شدن : خرافات

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جاروی نو در خواب ، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید ، نشانة آن است که در معامله ای زیان خواهید دید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است ، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق ، و برای امور خانه زنی نامرتب است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید