آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد .

2ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانة آن است که واقعه ای تأسف بار به وقوع می پیوندند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید