آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید