منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جالیز در خواب نیکو است زیرا نشان نعمت و برکت و خرمی است . سبزی جالیز خرمی است ، محصول آن نعمت است و فزونی محصول برکت و چه خوب است که در خواب جالیزی سبز و پر محصول مشاهده کنید و از این بهتر وقتی است که در خواب احساس کنید جالیز به خودتان تعلق دارد . البته همان طور که در جاهای دیگر هم گفته شد این تعبیر موقعی درست است که شما جالیز بان یا جالیز دار یا کشاورز اهل جالیز کاری نباشید چه اگر باشید خوابتان دنباله اندیشه و افعال روز شما است . اگر در خواب ببینید که جالیزی پر نعمت و با محصول فراوان دارید و آن جالیز متعلق به شما است به بزرگی و نعمت می رسید . اگر در خواب جالیزی دیدید که به شما تعلق داشت یا متعلق به شما نبود و از آن چیزی بر گرفتید مثلا هندوانه کندید یا خیار و گوجه فرنگی برداشتید به قدر آن چه می کنید بهره مند می گردید و سودی به شما می رسد . اقدام به ایجاد یک جالیزار اقدام به کاری است که خیر و برکت دارد . هم برای خودتان و هم برای دیگران . اگر دور جالیزار دیوار بود یا نرده و چپر و یا این که وسط جالیز یک تک درخت بزرگ و تناور بود آن جالیزار و آن درخت نشانی از خانواده شما است که متنفع و بهره مند می شوند . جالیز ویران و مخروبه زیان و خسران است . جالیز سوخته مصیبت است . جالیز زرد بیماری است و جالیز سبز خرمی و نشاط .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید