حضرت دانیال گوید :

جامه در خواب ، کسب و کار مرد باشد . اگر جامه خود را نیکو بیند ، دلیل که کسب و کار او نیکو شود . اگر جامه بد بیند ، دلیل که کسب و کارش بد شود . اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند ، دلیل بر نیکوئی حال او است . اگر رعیت جامه خود سیاه بیند ، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب ، بیماری است و جامه سرخ در خواب ، خرمی است و توفیق و طاعت ، دلیل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است ، آن نیز خوب است . و جامه سفید شسته ، ساختگی کار مردم است و جامه کبود ، دلیل بر مضرت است و جامه سوخته ، دلیل زنان است از سبب پادشاه و جامه دریده ، دلیل ظاهر شدن راز است و جامه پشمین و نمدین و پلاس ، جمله دلیل که مال و خواسته او را حاصل شود و جامع مرقع ، دلیل بر درویشی و تنگدستی است و جامه چرکین از هر نوع که باشد ، دلیل بر اندوه و غم است و جامه کاغذی ، دلیل بر ملامت و شناعت کند و جامه که از پوست چهارپایان است ، دلیل بر خیر و منفعت است که بدو رسد جهمه بی درز به شکل کفن ، دلیل که شغلهای وی در دین تمام شود و عرش به آخر رسیده باشد . اگر بیند پوست خر پوشیده است ، دلیل که عز وجاه یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند جامه مهتری پوشیده است ، اگر اهل آن جامه بود ، دلیل که کارش قوی شود ، اگر بیند جامه وزیری پوشیده است ، دلیل که مال بسیار یابد ، اما از خلق ملامتش است . اگر بیند جامه حاجبی پوشیده است ، دلیل که از عطای بزرگان محروم ماند . اگر بیند جوانی جامه عوانی پوشیده است ، دلیل که کسی او یاری دهد به عطا رسانیدن به وی . اگر بیند که جامه جلادی پوشیده است ، دلیل است که منفعت یابد . اگر بیند جامه صاحب پوشیده است ، دلیل که با امانت و زبان آور شود و به مهمات ساختن خلق مشغول شود . اگر بیند که جامه صوفیان پوشیده است ، دلیل که دین او زیاده شود . اگر بیند جامه زاهدان پوشیده است ، دلیل که با امانت است . اگر بیند جامه بزرگان پوشیده است ، دلیل که کار و کسب دنیائی او نیکو شود . اگر بیند جامه اهل صلاح داشت ، دلیل که کار دینش به صلاح آید . اگر بیند جامه اهل فساد پوشیده است ، دلیل که او را از اهل فساد غم و اندوه رسد . اگر بیند جامه مزد و کارکن داشت ، دلیل است که متفکر و رنجور شود . اگر دید جامه طبیبان داشت ، دلیل که کارش نیکو شود و در میان مردمان مشهور شود . اگر بیند جامه جهودان داشت ، دلیل که به مکر و حیله کسی را هلاک کند و سرانجام کارش بد است . اگر بیند جامه ترسایان داشت ، دلیل که کاری کند که به سبب آن از دوست و دشمن ایمن نباشد . اگر دید جامه کشیشی داشت ، دلیل که صاحب بدعت بود و میلش به فکر ضلالت است . اگر بیند جامه مغان داشت ، دلیل که میلش به جانب بددینان و جاهلان است . اگر بیند جامه مرتدی پوشیده داشت ، دلیل که کسی عطائی بدو دهد و بازستاند . اگر بیند که جامه بت پرستی است ، دلیل که به خدمت پادشاه مشغول گردد یا خدمت مهتری . اگر بیند جامه زنی پوشیده است ، دلیل که از مهتر خویش دور شود . اگر بیند جامه مردمان زندانی پوشیده داشت ، دلیل که به سبب کاری غمگین و مستمند شود . اگر بیند جامه حمالی پوشیده داشت ، دلیل که امانت گذار شود و انگشت نمای شود . اگر بیند جامه گورکنی داشت ، دلیل که به خدمت مردی سفله دون همت مشغول شود . اگر بنید جامه کشیشان پوشیده است ، دلیل که از کسی مصلح روزی حلال خواهد . اگر بیند که جامه قصابی داشت ، دلیل که وی را زیانی و اندوهی رسد . اگر بیند جامه باشکوهی پوشیده داشت ، دلیل که با زن صحبت دارد به راست .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر جامه نو داشت و او را قصاره نکرده بودند نیکو است و جامه تنگ و دون دیدن ، بد است و جامه خام از جامه گاری کرده بهتر است و جامه زربفت ، زن خردمند و کنیزک با فرهنگ بود ، و جامه برد و مخطط ، خیر و منفعت است و جامه رسنی که مجهول است ، زخم تازیانه است ، یا غمی سخت که بدو رسد و جامه معین ، مال و خواسته بود .

جابر مغربی گوید :

تاویل دیدن جامه بر دو گونه است : یک گونه به دیدن تعلق دارد و یک گونه دیگر بدنیا ، و جامه سفید دین است و جامه نو عمامه دنیا . اگر کسی بیند جامه سفید نو پاکیزه داشت ، هم دنیا و هم دین را نیکی بود و اگر جامه سبز و تنگ بیند ، هم دین را بد بود و هم دنیا را و چون جامه را چرکین و دریده بیند ، هم فساد دین و هم فساد دنیا است ، و جامه سرخ زنان را نیکو است در دنیا و مردان هم نیکو است و پیراهن از طیلسان و قباد و دستار ، این جمله مردان را غم و اندوه است یا جنگ و خصومت ، و جامه زرد مردان را بیماری است و به قول بعضی از معبران : اگر زنی بیند جامه زرد پوشیده است ، دلیل که او را شوهری آید . اگر دارد بیمار شود . و جامه سبز زنان و مردان را دین است . اگر بر زنده بیند صلاح دین است . اگر بر مرده بیند ، دلیل رستگاری آخرت است و جامه سیاه دیدن ، کسی را که پیوسته سیاه پوشد نیکو است ، اما آن که پیوسته سفید پوشد ، جامه سیاه نیکو نباشد ، نه دین و نه دنیا را و جامه سیاه ، به قول بعضی از معبران ، خطیب و قاضی و پادشاه را نیکو است ، اما رعیت را غم و اندوه است . و جامه کبود بهتان و غم و مصیبت است . اگر بیند جامه ملون داشت ، یعنی سبز و سرخ و زرد ، دلیل که از پادشاه یا والی آن ولایت سخنی سخت شنود که او خوش نیابد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی به خواب بیند جامه داشت که رویش از رنگی و پشتش از رنگی ، دلیل که با اهل دین و دنیا به مذلت زندگانی کند . اگر بیند از جامه خویش همی خورد ، دلیل که از مال خود نفقه بسیار کند . اگر بیند جامه زیرین پوشیده است ، دلیل که در سفر بماند ، یا از بهر کاری وی را به زندان کنند و اگر بیند جامه او ضایع گردید یا از وی بستدند و او برهنه بماند ، دلیل که قدر و جاهش کم شود و حقیر و خوار شود . اگر بیند جامه خویش را بدریدند ، دلیل که اندوهگین وشد و با زن خویش خصومت کند . اگر بیند جامه خود را یا جامه اهل خود را مومی کرد ، دلیل که او را با خویش خود خصومت افتد . اگر بیند جامه او کسی بربود و برهنه بماند ، دلیل که از حرمت و منزلت بیفتد . اگر بیند جامه در نوشته از هم باز کرد ، دلیل که به سفر شود . اگر بیند جامه باز کرده را در نوشت ، دلیل که غایبش از سفر اید . اگر بیند جامه زنان پوشیده داشت ، دلیل که مالش زیاد شود . اما اگر ترسی عظیم بدو رسد و به قولی او را غم و اندوه رسد و بی حرمت شود . اگر بیند جامه مردان پوشیده داشت ، دلیل که خیر و منفعت بدو رسد و جامه یافتن در خواب سفر است و به قدر درازی و کوتاهی جامه در سفر بماند . اگر بیند جامه را تمام کرد ، دلیل که از غم باز رهد .

خالد اصفهانی گوید :

بهترین جامه ها در خواب ، جامه ای است که از پنبه است و در وی قز یا ابریشم نباشد و جامه عنابی از پنبه با ابریشم است و جامه خز هر دو ، دلیل بر مال حرام و فساد کند در دین و جامه دیبای حریر و ابریشم ، مردان را بد بود و زنان را نیک ، و جامه کهن غم و اندوه است از قبل پادشاه . اگر کسی بیند که جامه کهنه فروشد ، نیک است ، اگر بیند جامه کهن می خرید ، دلیل بد است و جامه کهن پوشیدن بد است و جامه کهن از تن بیرون کردن نیک است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند جامه شسته بود و پوشیده ، دلیل که تائب شود . اگر بیند جامه چرکین داشت ، درویش شود . اگر بیند جامه رنگین داشت ، اگر زن است ، یا سپاهی است ، او را نیک است . اگر بیند جامه با شکوه داشت ، دلیل که او را منکری پدید آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است .

اول : زن .

دوم : پادشاه .

سوم : مال .

چهارم : خیر و منفعت .

اگر کسی بیند جامه خود را به قیچی ببرید ، دلیل که چیزی به او رسد .

اگر بیند دزدان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان زنان وی افتد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جامه معنی عام دارد . به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود . کت و شلوار ، پیراهن ، جلیقه ، و احیانا بارانی و پالتو . همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند . در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد . این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد . اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید . عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده . اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد . جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود . چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید . اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید . جامه سیاه شوکت و اعتبار است . جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد . جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست . اگر در خواب ببینید که جامه می دوزید ، هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تاکت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن جامه سیاه غم واندوه بود

دیدن جامه کهنه اندوه بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید