ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که آب به جام برداشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود . اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا کسی بدو داد و از آن بخورد ، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند . اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند ، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند . اگر بیند جام بشکست و آب بریخت ، دلیل برهلاک فرزند است و مادر ، هردو .

جابر مغربی گوید :

اگر جام ها در خانه ا در دیوار نشانده بود ، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و زنان بود . اگر جام سفید یا سبز بیند ، دلیل که او را زنان مصلح پارسا باشد . اگر جامهای سرخ بیند ، دلیل که او را زنان معاشره مفسده است . اگر جام ها زرد بیند ، دلیل که زنان او بیمار و زردگون باشند . اگر جام ها سیاه بیند ، دلیل که او را زنان اندوهگین و مصیبت زده باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف ـ پ ـ کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده و تکرار آن ضروری نیست ولی اگر جام وسیله نوشیدن باشد تعبیرش نوشته می شود . به نوشته مرحوم مجلسی اگر کسی جام پر از آشامیدنی را ( درون آن جام هر مایعی باشد فرق نمی کند . شراب یا آب ) تا انتها بنوشد نشان آن است که عمرش به پایان رسیده و طومار حیاتش زود در هم پیچیده می شود . چنانچه جام را تا نیمه بنوشد خواب می گوید که عمرش به نیمه رسیده و نیم دیگرش باقی مانده که در آن می تواند جبران مافات کند . اگر آن چه از جام می نوشد شیرین باشد شیرین کام می شود و به نعمت و دولت می رسد و عز و جاه او افزوده می گردد ولی اگر مایع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد به شکست و تلخ کامی می رسد . اگر تیره و تار باشد رنج و اندوه می یابد . اگر جامش شیشه ای باشد یا این که جام در دست بیننده خواب بلرزد زندگی متزلزلی دارد که بر آن اعتباری نیست . اگر جام فلزی باشد زندگیش معتبر است . اگر چیزی در جام ریخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند می شود و اگر جامی داشت و بیننده خواب به غفلت یا به عمد و سهو محتویات جام را زمین ریخت ورشکست و تهی دست می شود و زیان کلی می بیند . اگر کسی جامی پر به دست بیننده خواب داد ( به شرطی که تا انتها ننوشد ) از جانب دهنده جام سودمند می گردد و عکس این هم صادق است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از جامی نقره ای می نوشید ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک از حرفة خود سودی اندک نصیبتان خواهد شد .

2ـ دیدن جام های قدیمی در خواب ، علامت آن است که از طرف افرادی ناآشنا ، به شما ثروتی خواهد رسید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به مردی یک جام شیشه ای پر از آب می دهد ، علامت آن است که در زندگی لذتی نامشروع خواهد برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید