منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده تر این که دوستان و آشنایان و افراد خانواده خویش را نیز در خواب به صورت جانوران می بینیم و تجسم آن ها در خواب ما بستگی دارد به برداشتی که ما نسبت به ایشان داریم . اگر خوب باشند و ما دوستشان داشته باشیم یا طوری باشند که روی ما اثر بگذارند آن ها را به شکل و هیبت جانوران دوست داشتنی و مفید می بینیم و اگر بد باشند و روی ما اثر منفی بگذارند به صورت جانوران بد و خطرناک در خواب ما ظاهر می گردند . شیر و پلنگ و ببر در خواب های ما دشمن قوی اما کریم و بزرگوار و بخشنده اند . دشمنی که به فرض اگر هم بر ما چیره شود با بزرگ منشی می بخشد و پی کار خود می رود . بر عکس ، کفتار و شغال و کرکس و گورکن دشمنانی کثیف و لئیم و تیره دل هستند که بیشتر دوست دارند امعا و احشا ما را بخورند . کبوتر نشان عشق و صلح و دوستی است . چلچله پیام آور عشق و امید و خرمی است . غزال زن زیبا و جوان است . خوک دشمن پیر خانگی است . گوسفند نعمت و برکت است . گاو فراخی روزی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید