منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم . زیر سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیری مشابه دیگر از ابزار این عمل دارد و علت و انگیزه ای است برای تالم و ناراحتی و تلخ کامی . اگر در خواب ببینید که زیر سیگاری دارید ولی سیگار یا پیپ نمی کشید و دود نمی کنید در آستانه کاری قرار گرفته اید که اگر انجام دهید لااقل خودتان را اندوهگین می کند و احیانا دودش به چشم شخص خودتان می رود . اگر کسی مقابل شما زیرسیگاری نهاد ، این کار در بیداری یک نوع حسن خدمت است اما در خواب خصومت و دشمنی است و خواب شما می گوید شما را تلخ کام می کند . اگر شما هم این کار را کردید تعبیر وارون دارد . شکستن زیر سیگاری نجات از غم و رنج است . داشتن زیر سیگاری شکسته نیز همین تعبیر را دارد اما شکستن و دور افکندن آن بهتر است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید