به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و موالی زاده . اگر بیند جزع داشت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که زنی بدین صفت که گفتیم بخواهد . اگر بیند جزع او ضایع شد ، دلیل که زنش بمیرد ، یا طلاق دهد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که جزع سفید و روشن است ، دلیل که زنی مستور با امانت و خوبروی بخواهد . اگر بیند که جزع تیره و سیاه بود ، تاویلش به خلاف این بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید