محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که از جائی می جست ، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود . اگر جستن او دور بود ، دلیل که سفری دور کند . اگر بیند چوبی یا نیزه ای در دست داشت و بدان از جائی به جائی بجست ، دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند ، تا او مددی دهد در کاری ، تا آن کار به مراد رسد . اگر بیند از دیواری فرو جست و بر ستور نشست ، دلیل که هلاک شود . اگر دید بر بامی جست و خانه در زیر پایش فرو رفت و نمرد ، دلیل که زن از او جدا شود و باز پیش وی آید . اگر بیند به هوا بر جست و روی به قبله آورد ، و بعد زاان خود را در حریم دید ، یا در مکه یا در مدینه ، این جمله دلیل حج کردن است . اگر بیند از سرائی مجهول به سرای مجهول دیگری جست ، دلیل که هلاک شود . اگر بیند با شکوفه همی جست و معلق همی زد ، دلیل که کار وی با شکوفه بود و عیش بر وی تباه شود . اگر بیند به هوا جست و مرغی بگرفت ، دلیل که زن خود را بگذارد و زن دیگر خواهد . اگر بیند به چوبی یا به عصائی از جائی به جائی همی جست ، دلیل که از رنج و اندیشه برهد و کارش به نظام شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

جستجو کردن در پی چیزی : آرزوهای دست نایافتنی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید