لوک اویتنهاو می گوید :

جشن تولد : شما عمر طولانی خواهید داشت

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانة غم تنهایی است .

جشنواره

اگر خواب ببینید در

جشنواره

ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید