لوک اویتنهاو می گوید :

جعبه

پر : کامیابی

خالی : مشکلات

جعبه

را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ باز کردن

جعبه

در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . 2ـ اگر خواب ببینید ، داخل

جعبه

ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید