منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد . معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند جفت است . برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است . اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا می کنند و مدتی از هم جدا می مانند ولی چنانچه تحمل کنند زود رفع می شود . چنانچه مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد به علتی شرمساری می کشد ، سرزنش می شود و نزد مردم مورد سوال قرار می گیرد که این هم مدت زیادی به طول نمی انجامد و زود رفع می شود . اما اگر زنی در خواب جفت ببیند که متعلق به خودش باشد باردار می شود و فرزند می آورد . اگر آن جفت متعلق به دیگری باشد باز دو حالت دارد . چنانچه در خواب زیر خاک پنهان کند یا در چاه بیافکند از غم و اندوه می رهد اما اگر فقط ببیند و بی تفاوت بماند بیمار می شود و بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می کند شدید یا ضعیف است . به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید صدقه بدهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید