منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید . اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید ، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید . خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند . معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم . چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر .

حضرت دانیال گوید :

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید . اگر کسی بیند با کسی جماع نمود ، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود . اگر بیند کسی با او جماع نمود ، دلیل که خاندان او توانگر گردند . اگر بیند با زن خود مجامعت کرد ، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر ، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد ، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی الله علیه و آله نگاه ندارد . اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد ، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود . اگر زنده بود یا مرده ، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند : از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید . اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود ، دلیل است غمگین و مستمند باشد . اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد ، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد . اگر بیند با جوان مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند . اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد . اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد ، دلیل است خیر و نیکی بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد ، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد . اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند با وی جماع کرد ، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند : از پادشاه ترس و بیم به وی رسد . اگر بیند با مرغی مجامعت نمود ، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد . اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد ، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود . اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد . اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد ، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود . اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است ، چنانکه درجوانی بود ، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد . اگر بیند با پادشاه جماع نمود ، دلیل است محرم و نزدیک او شود . اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود ، دلیل که کارش بد شود . اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود ، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند . اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند : با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود ، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد . اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود ، دلیل که خیری به او رسد . اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود ، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود . اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود ، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید