آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانة آن است که حرفه و کار شما با کسادی روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن جمجمة یک دوست در خواب ، نشانة آن است که از دوستان رفاقت با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .

3ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانة آن است که مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهید برد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید