اگر بیند جنب است ، دلیل که در حرام ، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند : سفر کند ، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود . اگر بیند خود را از جنابت بشست و جامه بپوشید ، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود . اگر بیند خود را به تمامی نشست ، دلیل که کارش تمام نشود ، یعنی تمام برنیاید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در خواب جنب بیند ، خود را و برهنه ، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود . اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید ، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید