لوک اویتنهاو می گوید :

جنگل

انبوه و تاریک : غم

سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش

جنگل

در آتش : یک اتفاق خوشایند

جنگل

وحشی : یک ارث غیر منتظرهازبین بردن

جنگل

نابودی ، بلای آسمانی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب ، خود را میان

جنگل

ی انبوه ببینید ، علامت آن است که در کار تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد . 2ـ اگر در خواب میان

جنگل

ی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید ، نشانة آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت کنید . 3ـ دیدن

جنگل

ی از درختان باشکوه ، علامت سعادت و خوشبختی است . این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند ، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید . 4ـ زنی می گوید : خواب دیدم که در

جنگل

ی غریب بسر می برم ،

جنگل

ی از درختان نارگیل ، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می رفتم . برگهای خشک زیر پایم خش خش می کردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافی به دستم رسید ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید