منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند . معمولا زنان در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است . دیدن جنین دیگران برای زنان گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد . برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد . اگر زنی در خواب ببیند که جنینی حرکت می کند و حرف می زند به هیچ وجه خوب نیست زیرا شئامت دارد و بهتر است صدقه بدهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید