بدان که معبران را در این خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود .

ابوهریره گوید :

از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب ، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن ، دلیل خرمی است .

محمدبن سیرین گوید :

پری به خواب دیدن ، اگر خوشخوی و شادمان است ، دلیل که عز و دولت یابد ، اگر او را زشت و غمگین بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند ، اگر پری را مرده بیند ، کار او شوریده شود ، اگر با پری جنگ می کرد ، دلیل که کار او آشفته شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن ، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند ، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است .

حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب دید که در میان پریان است ، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود . اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت ، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود . اگر بیند پری او از گردن بینداخت ، از جاه و بزرگی بیفتد . اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند ، دلیل که کارش نیکو شود . اگر پری را درجامه نیکو بیند ، حالش نیکو شود . اگر پری را در خانه بد بیند ، حالش بد شود . اگر بیند پری او را چیزی داد . از زر و سیم و آن چه بدین ماند ، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود .

جابرمغربی گوید :

اگر پری را بیمار یا مرده بیند ، دلیل که حال او بد شود . اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت ، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد . اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان ، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد . اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت ، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند . اگر بیند پری او را همی برد ، دلیل که حاجت او روا شود ، از جائی که امید ندارد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است .

اول : دوستی عزیز .

دوم : بخت و دولت .

سوم : کاری که دارد از او کامرانی یابد .

چهارم : بزرگی و حشمت .

پنجم : خبر دروغ و کارهای باطل است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود . اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید . اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید . چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند . اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید . اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید . مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است . اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن سم شکافتة جن در خواب ، نشانة آن است که بدبختی شما را تهدید می کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید