محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند جهود شد ، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد . اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست ، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید . اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد ، دلیل که گناهی بزرگ از او در وجود آید و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد . اگر به خواب بیند که نداند از کدام دین است ، یا از کدام قبله نماز می باید کرد ، دلیل که سرگشته و متحیر و سرگردان شود و فروماند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کسی بیند که جهود شد ، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد ، زیرا که یهودمشتق است از هدی . اگر مغی را به خواب یند ، دلیل که صاحب خواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت .

جابرمغربی گوید :

اگر جهودی درخواب بیند که مسلمان شد ، دلیل که زود بمیرد یا مسلمان گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید