آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید .

2ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانة آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید