محمدبن سیرین گوید :

جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد ، خاصه کارهای کوچک را . اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد ، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم ، وی را صحبت افتد . اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع شد ، دلیل بر هلاک آن مرد بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم . اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نمائیم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم . داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است و بهتر می شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره ای را می دوزیم و سوراخی را مسدود می نمائیم . حالت بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته اید و آن را گم کرده ایدو به دنبالش می گردید و نمی یابید . در این حالت خواب شما می گوید که سر رشته امور از کف شما خارج می گردد . اگر در خواب دیدید که جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید صاحب فرزند می شوید و اگر رختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید و اگر زن دارید با زنی آشنا می شوید که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید