منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد . نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند . اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد . به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است . دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید . هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است . اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند . اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند . دیدن جوجه در هر حال خوب است . حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده . این خبر از ضرر و زیان است . جوجه بیمار ، بیماری است . جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است .

لوک اویتنهاو می گوید :

جوجه : بدگویی و غیبت کردن

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .

2ـ دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .

3ـ اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دلالت بر آن دارد که کسی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانة آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می مانید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید