آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .

2ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید